Top

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ANDROID?


Smart phone tại Việt Nam sử dụng hệ điều hành Android

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Tuyển dụng lập trình viên di động”

Là mức lương cơ bản cho người mới ra trường

Là mức lương cho chuyên viên lập trình di động

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ANDROID?


Năng động, sáng tạo và không ngừng học hỏi.


Đam mê các thiết bị di động, thích trải nghiệm công nghệ mới.


Đam mê chơi game trên mobile và muốn làm sản phẩm game.


Có nền tảng ngôn ngữ lập trình Java và tư duy lập trình hướng đối tượng.

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI DEVMASTER?

Công nghệ đào tạo hàng đầu

Phương pháp giảng dạy Blended Learning & DMEDA chú trọng kỹ năng thực hành.
75% thực hành, 20% lý thuyết, 5%(Kiểm tra, Phỏng vẫn, Viết CV, Văn hóa doanh nghiệp)

Thực hành trên nền tảng Doanh nghiệp

Thực tập tại Trung tâm Phần mềm D-Soft.
Được sự hỗ trợ tận tình của giảng viên, các chuyên gia hàng đầu của các công ty phần mềm F-Soft, CMC, Framgia, Luvina, Ominext, HiPT, LG...

Môi trường học tập hợp chuẩn quốc tế

Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Bảo hành học tập trọn đời

Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

BẠN LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ SAU KHÓA HỌC?

Tự phát triển Game, ứng dụng Android để bán trên Google Play

Tự phát triển Game, ứng dụng Android để bán trên Google Play

Sử dụng công cụ Studio Android và Framework di động (AndEngine, LibGDX, PhoneGap) mới nhất trên thị trường hiện nay.

Sử dụng công cụ Studio Android và Framework di động (AndEngine, LibGDX, PhoneGap) mới nhất trên thị trường hiện nay.
Nắm vững quy trình phát triển ứng dụng Android

Tự tin ứng tuyển vị trí lập trình Apps/Games Android với mức thu nhập lên tới 1300$ / tháng

Tự tin ứng tuyển vị trí lập trình Apps/Games Android với mức thu nhập lên tới 1300$ / tháng

Thời gian học: 111h

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ANDROID

PHẦN 1: OOPJ - LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG JAVA
 • Buổi 01: Java và Lập trình hướng đối tượng, Biến, Kiều dữ liệu
 • Buổi 02: Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất
 • Buổi 03: Các cấu trúc điều khiển - Cấu trúc điều kiện
 • Buổi 04: Các cấu trúc điều kiển - Cấu trúc lặp
 • Buổi 05: Xây dựng lớp và các thành phần – 1
 • Buổi 06: Xây dựng lớp và các thành phần – 2
 • Buổi 07: Xây dựng lớp và các thành phần – 3
 • Buổi 08: Lớp trừ tượng
 • Buổi 09: Lớp giao diện
 • Buổi 10: Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi
 • Buổi 11: Các lớp tiện ích của Java
 • Buổi 12: Xử lý ngoại lệ
 • Buổi 13: Lập trình đa luồng
 • Buổi 14: Vào / ra tệp
Buổi nội dung chi tiết
01

Java và Lập trình hướng đối tượng, Biến, Kiều dữ liệu

 • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn, biến mảng
02

Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất

 • Các toán tử và biểu thức
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
03

Các cấu trúc điều khiển - Cấu trúc điều kiện

 • Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch
04

Các cấu trúc điều kiển - Cấu trúc lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp for each
 • Các lệnh break, continue…
05
06
07

Xây dựng lớp và các thành phần 1, 2, 3

 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), từ khóa this, super
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức
Ngày nội dung chi tiết
08

Lớp trừ tượng

 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
09

Lớp giao diện

 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface
10

Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi

 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Làm việc với lớp StringTokenizer
11

Các lớp tiện ích của Java

 • Lớp Math, Date
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Các lớp khác thuộc gói java.util
12

Xử lý ngoại lệ

 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
13

Lập trình đa luồng

 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa
 • luồng.
14

Vào / ra tệp

 • Xử dụng các lớp trong gói java.io
 • Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng
PHẦN 2: ANDROID CĂN BẢN
 • Buổi 01: Tổng quan về lập trình Android
 • Buổi 02: Tài nguyên ứng dụng cơ bản, khởi tạo project
 • Buổi 03: LayoutView & Các điều khiển cơ bản
 • Buổi 04: Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện
 • Buổi 05: Quản lý Asset – SharePreference - Bộ nhớ thiết bị
 • Buổi 06: Xây dựng giao diện với Fragment
 • Buổi 07: Lưu trữ dữ liệu ứng dụng với SQLite.
 • Buổi 08: Quản lý dữ liệu với Content Provider
 • Buổi 09: Truy vấn và sắp xếp dữ liệu
 • Buổi 10: Menu & ActionBar
 • Buổi 11: Multimedia, custome component
 • Buổi 12: Animation
 • Buổi 13: AsyncTask – Thread và Handler
 • Buổi 14: Service – Broadcast Receiver và Notification
 • Buổi 15: Giới thiệu một số thư viện nguồn mở
BUỔI nội dung chi tiết
01

Tổng quan về lập trình Android

 • Nắm khái niệm cơ bản, xây dựng môi trường làm việc
02

Tài nguyên ứng dụng cơ bản, khởi tạo project

 • Dựng project, thao tác cơ bản, xử lý 1 số bài toán đơn giản
03

LayoutView & Các điều khiển cơ bản

 • Nắm vững tính chất các layout, sử dụng thành thạo các thành phần điều khiển cơ bản, đặc trưng của Android
04

Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện

 • Luyện tập xây dựng giao diện cho sẵn, xây dựng đa màn hình, đa ngôn ngữ
05

Quản lý asset - sharereference - bộ nhớ thiết bị

 • Đọc nghi file, lưu trữ dữ liệu xml,quản lý tài nguyên
06

Xây dựng giao diện với Fragment

 • Khái niệm về Fragment và vấn đề rotation. Luyện tập xây dựng ứng dụng sử dụng ListView, GridView, xây dựng ListView đa cấp.
07
08

Lưu trữ dữ liệu ứng dụng với SQLite.

Quản lý dữ liệu với Content Provider

 • Nắm vững sử dụng csdl SQLite trong Android, hướng dẫn step by step. Giới thiệu sơ lược Content Provider và ý nghĩa.
BUỔI nội dung chi tiết
09

Truy vấn và sắp xếp dữ liệu

 • Luyện tập bài tập quản lý dữ liệu ứng dụng sử dụng SQLite
10

Menu & ActionBar

 • Xây dựng ứng dụng có sử dụng context menu, option menu
11

Multimedia, custome component

 • Xử lý dữ liệu đa phương tiện, tùy chỉnh lại thành phần widget có sẵn
12

Animation

 • Xây dựng ứng dụng có bổ sung các hiệu ứng hoạt cảnh
13

AsyncTask – Thread và Handler

 • Giới thiệu về xây dựng ứng dụng xử lý đa tác vụ
14

Service – Broadcast Receiver và Notification

 • Giới thiệu căn bản, xây dựng ứng dụng quản lý tin nhắn, thông báo lên notification
15

Giới thiệu một số thư viện nguồn mở

 • Hướng dẫn gọi và sử dụng các thư viện nguồn mở có sẵn
PHẦN 3: ANDROID NÂNG CAO
 • Buổi 01: Khai thác tài nguyên Internet, Giao thức kết nối WebService. Cơ bản về MySQL - PHP, cách viết api, trang quản trị nội dung, các framework phổ biến hỗ trợ lập trình webservice
 • Buổi 02: Web Service và Rest API – JSON
 • Buổi 03: Giới thiệu lý thuyết định vị Location, GPS; Khảo sát và sử dụng GoogleMap, Youtube
 • Buổi 04: Xử lý cảm biến, single & multi touch, drag & drop
 • Buổi 05: Giới thiệu dịch vụ Google Cloud Messaging
 • Buổi 06: Ứng dụng Widget
 • Buổi 07: Authentication
 • Buổi 08: GitHub & Bitbucket
 • Buổi 09: Triển khai lên chợ Play. Giới thiệu những framework xu thế lập trình game, ứng dụng đa nền tảng.(AndEngine, LibGDX, PhoneGap…)
 • Buổi 10: Project - buổi 1
 • Buổi 11: Project - buổi 2
 • Buổi 12: Project - buổi 3
BUỔI nội dung chi tiết
01

Khai thác tài nguyên Internet, Giao thức kết nối WebService. Cơ bản về MySQL - PHP, cách viết api, trang quản trị nội dung, các framework phổ biến hỗ trợ lập trình webservice

 • Nắm khái niệm cơ bản, xây dựng ứng dụng kết nối mạng và lấy dữ liệu đơn giản. Có thể tự xây dựng được api sử dụng PHP - MySQL
02

Web Service và Rest API – JSON

 • Giới thiệu hosting miễn phí, cơ bản sử dụng PHPMyadmin để quản lý database, cú pháp PHP kết nối CSDL đơn giản. Kết nối tới một số webservice REST API phổ biến như picasa, facebook, google map để lấy dữ liệu.
03

Giới thiệu lý thuyết định vị Location, GPS

Khảo sát và sử dụng GoogleMap, Youtube

 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Console, cách đăng ký cổng dịch vụ sử dụng cho ứng dụng Map, Youtube Media
04

Xử lý cảm biến, single & multi touch, drag & drop

 • Xây dựng ứng dụng tận dụng cảm biến thiết bị, xử lý đơn chạm, đa chạm, thao tác kéo thả, thu phóng.
05

Giới thiệu dịch vụ Google Cloud Messaging

 • Xây dựng ứng dụng sử dụng dịch vụ GCM
06

Ứng dụng Widget

 • Xây dựng tiện ích widget trên màn hình screen
BUỔI nội dung chi tiết
07

Authentication

 • Đăng nhập vào ứng dụng thông qua xác thực mạng xã hội Facebook, Google+
08

GitHub & Bitbucket

 • Hướng dẫn quản lý source nguồn với công cụ online
09

Triển khai lên chợ Play. Giới thiệu những framework xu thế lập trình game, ứng dụng đa nền tảng.(AndEngine, LibGDX, PhoneGap…)

 • Triển khai ứng dụng lên chợ, tích hợp quảng cáo, các vấn đề cần lưu ý
10

Project - buổi 1

 • Lập nhóm, chọn đề tài
 • Xây dựng, vẽ ý tưởng, thiết kế màn hình, flowchart
11

Project - buổi 2

 • Lên khung project, thêm các thư viện cần thiết, tạo repo online, tạo csdl, source nguồn server nếu cần.
 • Xây dựng ứng dụng, sửa lỗi, hỗ trợ
12

Project - buổi 3

 • Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan, hướng dẫn viết slide trình bày.
 • Bảo vệ thử

HỌC VIÊN DEVMASTER ĐÃ THÀNH CÔNG VÀ NGƯỜI TIẾP THEO CHÍNH LÀ BẠN!

Liên hệ

Cơ sở 1:

  Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ
       25 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

  0978.611.889

 devmaster.contact@gmail.com

 hna.tvchung@gmail.com

Cơ sở 2:

  Tòa nhà Viện Công Nghệ Và Đào Tạo Devmaster
      140 - Đường Cầu Diễn - Nguyên Xá - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

  0978.611.889

Cơ sở 3: Phòng học

  Tầng 5 - Nhà B1 : Số 1 - Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Hà Nội.

  0978.611.889


  Giờ làm việc:
 • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 : 07h30 -> 21h30
 • Thứ 7 - Chủ nhật : 07h30 -> 17h00